U盘没这么大吧,你说的是你突然意识到你自己电脑里有这么多电影?

- fatbean (算了,不瞒你了,我就是奇葩) at 2011-12-09 09:49:20 (y1766169)   话题      言潭阁首页      本页网址:http://yantange.com/forum/showpost.php?id=1766169   在新窗口打开