bare root就是在植物休眠的时候,把根上的土弄掉,因为植物在休眠,对植物影响很小,而且没有土壤,海关也没问题,牡丹也不是入侵品种

- oasis (超级奶爸) at 2011-12-04 11:00:11 (y1754868)   话题      言潭阁首页      本页网址:http://yantange.com/forum/showpost.php?id=1754868   在新窗口打开