NO,其实我的意思的,你到了现在才改,很可能你的观念信念上的煎熬痛苦比你得到的物质实惠要大得多啊,那还值得么?

- ben () at 2011-12-02 11:22:12 (y1751715)   话题      言潭阁首页      本页网址:http://yantange.com/forum/showpost.php?id=1751715   在新窗口打开